Adatvédelmi szabályzat

Alapelvek

A Digital Identity Agency Magyarország Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 13-09-155699, adószám: 23896853-2-13, a továbbiakban Digital Identity Agency Magyarország Kft., Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos minden tevékenysége megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

A Digital Identity Agency Magyarország Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a kutatások és adatelemzések során a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Digital Identity Agency Magyarország Kft. partnerei bizalmas adatait egységesen kezeli: a táras vállalkozások üzleti információnak biztonságos kezelése éppen olyan fontos, mint a természetes személyek személyes adatainak védelme. Ezért az adatvédelmi törvény előírásain felül vállalja, hogy mind a magánszemélyek, mind pedig a társasági formában működő ügyfelei tekintetében alkalmazza e rendelkezéseket.

A Digital Identity Agency Magyarország Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről;
  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

Adatkezelés

A tájékoztatóban fel nem sorolt egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor nyújtunk külön tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Digital Identity Agency Magyarország Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés informatikai biztonsága

A Digital Identity Agency Magyarország Kft. informatikai rendszerei és adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint a Rackserver Kft. által bérelt szerverteremben találhatóak meg.
Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy olyan műszaki, szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Digital Identity Agency Magyarország Kft. vállalja, hogy az adatkezelés során megőrzi:

  1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Digital Identity Agency Magyarország Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt magas szintű védelemmel rendelkezik. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.